TOEFL必备英语词汇 第1课 英语单词

时间:2022-1-4 作者:英语外教网
 • detest[dɪˈtest] vt. 厌恶,憎恶
 • unpack[ʌnˈpæk] vt. 卸货
 • graphite[ˈgræfˌaɪt] n. 石墨
 • relic[ˈrelik] n. 遗迹,纪念物
 • horizontal[ˌhɔriˈzɔntəl] adj. 水平的
 • iceberg[ˈaɪsˌbɜ:g] n. 冰山
 • untamed[ˌʌnˈteɪmd] adj. 原始的;未驯服的
 • pesticide[ˈpestisaid] n. 杀虫剂
 • electromagnet…[ɪˌlektrəʊmægˈnetɪk] adj. 电磁的
 • comparative[kəmˈpærətiv] adj. 比较的
 • independent[ˌɪndiˈpendənt] n. 中立派,无党派者
 • sapphire[ˈsæfˌaɪə] n. 蓝宝石
 • classify[ˈklæsifai] vt. 把…分类,分等级
 • sensation[senˈseiʃən] n. 感觉,知觉
 • husk[hʌsk] n. 外皮,荚,壳
 • location[ləuˈkeiʃən] n. 位置,场所
 • amenity[əˈmenɪti:] n. (不可数)愉快,适意;便利设施
 • synchronize[ˈsɪŋkrəˌnaɪz] vt. 使同步,使同时
 • inappropriate[ˌɪnəˈprəʊpri:ɪt] adj. 不恰当的,不适宜的
 • arrangement[əˈreindʒmənt] n. 排列,安排,筹备
 • 声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@nb1888.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。